Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo
Production Photo

HAMLET

Premiered: 15/12/2016

National Centre for the

Performing Arts

Director: Cheng Xinyi

Scenographer: Jing Wang

Lighting Designer: Hu Yaohui

Costume Designer: Mo Xiaomin

Photo by: Wang Xiaojing